اخبار

بحران در صنعت نشر

مصاحبه مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب با خبرگزاری مهر؛‌

بحران در صنعت نشر. مردم دغدغه معیشت دارند و به فرهنگ فکر نمی کنند. ادامه خبر