در حال نمایش 11 نتیجه

قواعد فقهی خانواده

قیمت اصلی ۱۸۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶۰۰۰ تومان است.

عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان قرآنی)

قیمت اصلی ۲۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۴۰۰۰ تومان است.

عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان ایران باستان

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.

عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان غربی

قیمت اصلی ۲۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵۰۰۰ تومان است.

زن در جاهليت و اسلام

قیمت اصلی ۱۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰۰۰ تومان است.

جنسیت و توسعه

قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰۰۰۰ تومان است.

زن در مسیحیت

قیمت اصلی ۱۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۴۰۰۰ تومان است.

زن: سیمای زندگی در دین و اسطوره

قیمت اصلی ۱۹۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰۰۰ تومان است.

سیاستگذاری نهاد خانواده

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.

درسنامه انگلیسی برای دانشجویان حوزه زن و خانواده

قیمت اصلی ۵۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۵۰۰ تومان است.