اخبار

رونمایی از کتاب کیش گنوسی

مراسم رونمایی از کتاب کیش گنوسی با حضور استاد کوچکی میبدی مترجم کتاب و دکتر شکری فومشی ویراستار علمی کتاب؛