اخبار

بررسی آثار و اندیشه های هری اوسترین ولفسن

جلسه بررسی آثار و اندیشه های هری اوسترین ولفسن با معرفی کتابهای فلسفه آبای کلیسا و بازتابهای کلام اسلامی در فلسفه یهود با حضور مترجم کتاب ها آقای دکتر علی شهبازی؛