اخبار

معرفی کتاب صفاخانه اصفهان در گفت و گوی اسلام و مسیحیت

جلسه معرفی کتاب صفاخانه اصفهان در گفت و گوی اسلام و مسیحیت با حضور مصحح ماهنامه الاسلام آقای حیدر عیوضی؛