اخبار

معرفی کتاب های ساحل نیروانه و ادیان جهان؛ آیین بودا

جلسه معرفی کتابهای ساحل نیروانه و ادیان جهان؛ آیین بودا با حضور استاد علیرضا شجاعی؛