در حال نمایش یک نتیجه

بر بال خردگرایی؛ پژوهشی در خردگرایی قاضی عبدالجبار متفکر معتزلی و سیدمرتضی متفکر شیعی

قیمت اصلی ۱۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰۰۰ تومان است.